بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 804,354,991,199 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,228,824 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,228,824 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,265,501 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 249,117

صندوق سرمایه‌گذاری آوای ثروت کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

توسعه معاملات كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي دايارهيافت

نمودار‌ها